ویزای گردشگری

ویزای گردشگری ( توریستی) برای کسانی صادر می شود که به منظور تجارت (B-1 ) و یا گردش  قصد دارند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند.

مدارک مکمل
با توجه به نوع ویزای درخواستی و هدف از مسافرت، اسناد مکمل برای ارائه در زمان مصاحبه متفاوت خواهد بود. مدارک لازم برای هریک از ویزاهای شامل گردشگری در زیر نامبرده شده است:

مسافران بازرگانی :

الزامی است متقاضیان ویزای کسب و کار، نامه ای از کارفرما که در آن هدف و مدت سفر، توضیحات لازم، تامین مالی  و در صورت وجود مدارک پرداخت هزینه های سفر توسط شرکت مورد نظر را ارائه دهند. اگر شرکت جدید می باشد ارائه مدارک مالیاتی 3 سال گذشته و در صورت امکان هر گونه مدرکی سوابق مالیاتی،منابع مالی، مدارک مالیات بر درآمد و بروشور ها و فعالیت های تبلیغاتی شرکت برای تکمیل مدارک پرونده اثربخش خواهد بود.
اگر برای شرکت در کنفرانس به آمریکا سفر می کنید ضروری است مدارک نشاندهنده ثبت نام شما در کنفرانس  هنگام مصاحبه ارائه شود.

گردشگران و متفرقه :


گردشگران و دیگرکسانی که برای تفریح به ایالات متحده آریکا سفر می کنند ضروری است مدارکی دال بر بازگشت حتمی به محل اقامت (مدارک کاری، تعهدات خانوادگی و …) ارائه دهند. ارائه دعوتنامه از خویشاوندان در آمریکا که قصد دیدنشان را دارید، ارائه کارت عروسی که به آن دعوت شده اید و یا دعوت نامه برای حضور در فارغ التحصیلی ، و غیره برای تکمیل مدارک پرونده اثربخش خواهد بود.

درمان پزشکی :

کسانی که برای معالجات پزشکی به آمریکا سفر می کنند باید مدارک پزشک معالج یا پذیرش مرکز درمانی، برآورد هزینه های درمان و اینکه چگونه پرداخت خواهند شد را به همراه داشته باشند.
درخواست متقاضیان این نوع ویزا توسط هیات پزشکی سفارت، برای تایید بررسی خواهد شد.