ویزای خویشاوندی

 

شهروندان آمریکایی درصورت تمایل برای ازدواج با یک غیرآمریکایی می توانند اقدام به ازدواج در داخل و یا خارج از ایالات متحده بنمایند.

ازدواج در آمریکا

متقاضی باید ظرف مدت نود روز پس از ورود نامزد خارجی به آمریکا ازدواج کند.
متقاضی باید پس از ازدواج از طریق پر کردن فرم مربوط وضعیت را تنظیم نماید.

ازدواج خارج از آمریکا

درصورتی که در خارج از ایالات متحده ازدواج می کنید، باید روند زیر را برای ورود قانونی همسر به ایالات متحده آمریکا و دریافت گرین کارت برای وی پیگیری نمایید:

پر کردن فرم درخواست ویزا برای بستگان خارجی


به محض دریافت فرم کامل توسط اداره مهاجرت ،برای متقاضی رسیدی ارسال خواهد شد که  پس از دریافت آن متقاضی می تواند یکی از روش های زیر را به عنوان اقدام بعدی دنبال کند:

ویزای مهاجرت
انتظار برای دریافت تایید فرم

فرایند خدمات کنسولی
همسر خارجی از طریق فرآیند معمول با ویزای مهاجرت وارد آمریکا خواهد شد.

ویزای K3/K4

هنگامی که همسر وارد آمریکا شد، تنظیم وضعیت از طریق پر کردن فرم مربوطه امکان پذیر می باشد.

در حالی که روند کلی ویزای مهاجرت در مجموع برای دریافت کارت سبز سریعتر است (به طور معمول بین یک سال تا دو سال) همسر (وفرزندان) می توانند با یک کارت سبز در این مدت وارد ایالات متحده شوند.

از طریق این ویزا ، همسر (و فرزندان) قادر خواهند بود قبل از یک سال ( بسته به شرایط و روند ویزا) وارد ایالات متحده آمریکا شوند اما دریافت گرین کارت امکان دارد در این روش چندین سال به درازا بکشد.

فرزندان زیر بیست و یک سال نامزد می توانند به همراه او وارد آمریکا شوند.