کشورهای مجاز ثبت نام DV2020

لاتاری گرین کارت 2020

طبق اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا
نام ایران مانند سالیان قبل در لیست کشورهای مجاز برای ثبت نام دوره جاری DV2020 قرار گرفته است.

عکس اصلی اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا

لاتاری گرین کارت 2020