ویزای کار

EB-1 / ویزای کار

ویزای توانایی های خارق العاده

این ویزا نیاز به کارفرما (استخدام شدن)و مجوز کار ندارد.
افراد غیر امریکایی با توانایی های خارق العاده عبارتند از افراد با توانایی های ویژه در رشته های علوم، هنر، کار و تجارت و یا ورزش که این موضوع باید بطور ملی یا بین المللی قابل شناسایی و اثبات باشد.

EB-2 / ویزای کار

ویزای مختص پزشکان برای کار در مناطق محروم

EB-3 / ویزای کار

ویزا برای متخصصین، کارکنان تجربی و دیگر کارکنان در رشته های تخصصی می باشد.
این ویزا نیازمند داشتن کارفرما (پیشنهاد کار) و اجازه کار در امریکا می باشد.
درحالی که موارد نیاز برای واجد شرایط شدن برای این ویزا سهل تر از موارد EB-1 و EB-2 می باشد، به دلیل تراکم متقاضیان این نوع ویزا مدت زمان انتظار برای پذیرش درخواست بیشتر است.

H-1B / ویزای کار

ویزای H-1B روش قانونی دعوت از کارشناسان و یا متخصصین خارجی برای مدت موقت به ایالات متحده امریکا می باشد. با این ویزا تامدت 6 سال می توان در امریکا اقامت و کار نمود. این ویزا برای خوداشتغالی صادر نمی شود. تقاضای این ویزا باید از طرف یک شخص یا سازمان به عنوان استخدام کننده یا کارفرما در امریکا انجام شود.
امتیاز ویزای H-1B در حقیقت اجازه کار قانونی در امریکا در شرایط غیر مهاجرتی می باشد و در مدت اعتبار آن دارنده ویزا می تواند آزادانه به خارج از امریکا سفر نماید.

ویزای I

ویزای I یک ابزار حیاتی در سیستم جهانی است ، جائیکه اخبار و فرهنگها قسمت و توزیع در میان خطهای ملی شده اند.
ویزای I برای کارمندان رسانه ها ، شامل گزارشگران، روزنامه نگاران و کارکنان کشتی یا هواپیما ، قابل دسترسی می باشد. بهترین ویزا برای سازندگان فیلم این نوع ویزا است. ویزای I فقط برای کسانیکه برای رسانه خارجی کار می کنند، قابل تقاضا می باشد.

H-2A / متخصصان کشاورزی فصلی

به کارفرمایان آمریکایی اجازه می دهد تا ملیت های خارجی را برای پرکردن مشاغل موقت کشاورزی به ایالت متحده بیاورند.بیشترین طول دوره تا سه سال می باشد.