American GreenCard Lottery

مقررات سایت

کلیه متقاضیان محترم ملزم به مطالعه کامل مطالب مربوط به خود در سایت می باشند.

  • ما ثبت دقیق فرم های شما در سایت قرعه کشی را تعهد می کنیم.
  • مسئولیت هرگونه کوتاهی در ارسال کامل و دقیق مدارک خود و خانواده تان برای ما که منجر به ثبت اشتباه فرم های ثبت نامی شود بر عهده شماست.
  • ارسال نکردن به موقع عکس و تکمیل نکردن فرم ها باعث حذف شما از قرعه کشی خواهد شد.
  • این شرکت خود را موظف می داند که متقاضی را در جریان اقدامات انجام شده از طریق ایمیل و در صورت نیاز با تلفن و پست قرار بدهد.
  • این شرکت وظیفه دارد که مشخصات ارسال شده هر فرد را جهت شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا با تاریخ ثبت مشخصات وی در اداره مهاجرت، که صادره از سایت اداره مهاجرت آمریکا است برای متقاضی ارسال کند.
  • ممکن است به دلیل رسیدن به حد نصاب تعداد مهاجر از یک کشور، آن کشور از لیست کشورهای مجاز برای شرکت در لاتاری خارج شود. ملاک سایت برای ثبت نام، سال ثبت نام متقاضی بوده و مسئولیت سال های بعد بر عهده متقاضی است.
  • هزینه پرداخت شده عودت داده نمی شود.
  • ارائه خدمات مهاجرتی برای یک کشور به معنای تائید یا تکذیب سیاستهای آن کشور نیست.
  • این شرکت متعهد می شود، که مشخصات واطلاعات متقاضی را به صورت محرمانه حفظ و نگهداری نماید.
  • اگرتصمیم به ثبت نام در قرعه کشی گرین کارت از طریق این سایت را دارید، هرگز نباید مجددا خود شخصا ثبت نام کنید، زیرا هرگونه ثبت نام تکراری منجر به حذف شما از قرعه کشی می شود.

register